Toepassingsgebieden
Sluiten
Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de handelsrelaties tussen mse Pharmazeutika GmbH en de klant. Eventuele wijzigingen, aanvullingen of afwijkende algemene voorwaarden vereisen de schriftelijke bevestiging van mse Pharmazeutika GmbH om van kracht te zijn.

Sluiting van de overeenkomst

De aanbiedingen van mse Pharmazeutika GmbH zijn vrijblijvend en vormen een uitnodiging aan de klant om een juridisch bindend aanbod te doen. Klanten doen een bindend aanbod aan mse Pharmazeutika GmbH via de online winkel van mse pharmazeutika, door een product te selecteren (door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken en vervolgens op de knop "Bestellen" te klikken), door de vereiste informatie te verstrekken tijdens het registratie- en bestelproces (met name naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres, verzendmethode, betalingsinformatie) en het voltooien van het bestelproces door het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga er uitdrukkelijk mee akkoord" en "Ik heb het annuleringsbeleid gelezen" aan te vinken en op de knop "Nu bestellen met betalingsverplichting" te klikken. Vóór het bestelproces wordt altijd een samenvatting van de inhoud en kosten van de bestelling aan de klant getoond. De klant kan eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren met behulp van de functie "Bewerken/Terug". De verkoper aanvaardt het aanbod van de klant door een onmiddellijke bevestigingse-mail te sturen waarin het aanbod wordt aanvaard (orderbevestiging). Deze bevestiging bevat alle details van de bestelling, het annuleringsbeleid, het modelformulier voor annulering en deze algemene voorwaarden. De verkoper houdt een interne registratie bij van de bestelling van de klant. Klanten kunnen ook de bestelbevestiging met de tekst van de overeenkomst, het annuleringsbeleid en de algemene voorwaarden afdrukken en/of opslaan. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid te allen tijde toegankelijk op www.mse-pharma.de om opgeslagen en afgedrukt te worden. De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Duits. De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn. Een expliciete bevestiging door mse Pharmazeutika GmbH is vereist voor de geldigheid van overeenkomsten die betrekking hebben op hoeveelheden groter dan de normale hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik en wederverkoop van het gekochte artikel.

Levering

Met de levering van de goederen vanuit het magazijn heeft mse Pharmazeutika GmbH aan haar belangrijkste contractuele verplichting voldaan en gaat het risico van uitvoering en prijs over op de klant.

Verzendkosten

Er geldt een vast verzendtarief van € 4,50 op nationaal niveau. Voor aankopen boven de € 25,00 in de online winkel bieden wij gratis verzending binnen Duitsland. Voor verzending naar Europa geldt een vast verzendtarief van € 12,50. Internationale verzending (buiten Europa) is op aanvraag mogelijk. De verzending wordt verzorgd door UPS.

Betaling en betalingsvertraging

De aankoopprijs (met uitzondering van vooruitbetaling) wordt verschuldigd bij levering van de goederen. Het omvat de vermelde brutoprijzen inclusief btw en verzendkosten voor consumenten volgens §13 BGB, en de vermelde nettoprijzen plus btw en verzendkosten voor handelaars volgens §14 BGB. De verpakking is inbegrepen in de prijs. Betaling geschiedt via:

  • PayPal (met uitdrukkelijke machtiging voor directe betaling)
  • Creditcard (met uitdrukkelijke machtiging voor directe betaling)
  • Vooruitbetaling (te voldoen binnen 5 werkdagen, waarin de bestelling wordt vastgehouden)

Gelieve het totale bedrag van uw bestelling over te maken naar onze rekening bij Taunus Sparkasse:

IBAN: DE63 5125 0000 0001 3982 29

BIC: HELADEF1TSK

Klanten uit de EU en derde landen (internationaal) betalen met creditcard of vooruitbetaling. mse Pharmazeutika GmbH behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden onder bepaalde omstandigheden uit te sluiten. Bij betalingsachterstand van de klant heeft mse Pharmazeutika GmbH aanspraak op wettelijke vertragingsrente. Indien mse Pharmazeutika GmbH een hogere vertragingschade kan aantonen, heeft zij het recht om deze schade te verhalen.

Eigendomsvoorbehoud

De aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van mse Pharmazeutika GmbH totdat de overeenkomst volledig van kracht is en alle vorderingen van mse Pharmazeutika GmbH op de klant volledig zijn voldaan.

Rechten bij gebreken

In geval van gebreken aan het geleverde gekochte artikel heeft de klant recht op wettelijke garantieaanspraken/ aansprakelijkheid voor gebreken. De aanspraak van de klant op schadevergoeding is echter onderworpen aan de speciale bepalingen in de volgende "Beperking van aansprakelijkheid". Indien garanties worden aangeboden, kunnen details worden gevonden in de bijbehorende garantieverklaringen. De wettelijke garantieaanspraken van de klant worden niet beperkt door een garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van mse Pharmazeutika GmbH voor lichte nalatigheid is beperkt tot de voorzienbare, kenmerkende schade die zich bij het sluiten van de overeenkomst kan voordoen. Er is geen aansprakelijkheid voor schade die verder gaat, noch voor vorderingen tot vergoeding van gederfde winst. Aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzet, voor letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, voor essentiële verplichtingen (hoofdverplichtingen waarvan de vervulling de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt) en voor vorderingen op grond van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten, blijft onverlet. Deze beperkingen gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden, werknemers en andere werknemers van mse Pharmazeutika GmbH die worden ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst.

Privacy

De klant is op de hoogte van en gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, worden opgeslagen op gegevensdragers en vertrouwelijk worden verwerkt volgens de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). De klant heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, met ingang van de toekomst. In dat geval verbindt mse Pharmazeutika GmbH zich ertoe de persoonlijke gegevens onmiddellijk te blokkeren, tenzij het bestelproces nog niet volledig is afgerond.

Online geschillenbeslechting

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO: de Europese Commissie biedt de mogelijkheid om geschillen buiten de rechtbank online te beslechten via een door haar beheerd platform ("ODR-platform"). Het platform kan worden gebruikt via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL. Wij zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrageorgaan.

Bevoegde rechter, Toepasselijk recht, Diverse bepalingen

Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de bevoegde rechter voor handelaars en personen die geen algemene bevoegdheid hebben in Duitsland, Bad Homburg v. d. Höhe. Er is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht. Dit is alleen van toepassing op consumenten voor zover dit geen enkele dwingende wettelijke bepaling in de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats of woonplaats heeft, beperkt.

Status: juni 2014

mse Pharmazeutika GmbH, CEO: Uta Enzmann, Dr. Franz Enzmann, BTW-nummer: DE 114 191 621, Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg Registratienummer: 4716, Nehringstraße 15, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Telefoon: +49 (0)6172 676330, Fax: +49 (0)6172 676357, E-mail: mitomed@mse-pharma.de

www.mse-pharma.de